Inżynieria Produkcji II st. niestacjonarne KWPTW - sylabusy

Moduł

  Nazwa przedmiotu

MK_01

Analiza matematyczna z elementami statystyki

MK_02

Mechanika i fizyka ciała stałego

MK_08

Aspekty eksploatacyjne w projektowaniu oprzyrządowania do obróbki plastycznej

MK_10

Komputerowe wspomaganie projektowanie procesów produkcyjnych

MK_11

Technologie specjalne w procesach montaŜu

MK_13

Zaawansowane obróbki mechaniczne i erozyjne

MK_18

Komputerowo wspomagane projektowanie wytwarzania wyrobów z blach

MK_04

Normalizacja i unifikacja w inżynierii produkcji

Certyfikacja systemów produkcyjnych

MK_06

Język angielski I

Język rosyjski I

Język niemiecki I

MK_03

Ochrona własności przemysłowej

MK_09

Nowoczesne technologie w inŜynierii produkcji

MK_12

Budowa i eksploatacja obrabiarek

MK_14

Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

MK_19

Komputerowo wspomagane projektowanie procesów kuźniczych

MK_20

Komputerowo wspomagane projektowanie procesów obróbki
wykańczającej

MK_21

Symulacja i analiza procesów kształtowania plastycznego

MK_05

Projektowanie procesów obróbki gładkościowej i umacniającej

Komputerowo wspomagane projektowanie narzędzi skrawających

MK_07

Język angielski II

Język rosyjski II

Język niemiecki II

MK_15

Modelowanie fizyczne z elementami planowania eksperymentu

MK_16

Seminarium dyplomowe

MK_17

Praca dyplomowa

MK_22

Zagadnienia projektowania i wytwarzania narzędzi produkcyjnych