Inżynieria Produkcji II st. niestacjonarne PPTNOSN - sylabusy

 

Moduł Nazwa przedmiotu

MK_01

Analiza matematyczna z elementami statystyki

MK_02

Mechanika i fizyka ciała stałego

MK_08

Aspekty eksploatacyjne w projektowaniu oprzyrządowania do obróbki plastycznej

MK_10

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich  CAE

MK_03

Ochrona  własności przemysłowej

MK_13

Zaawansowane obróbki mechaniczne i erozyjne

MK_18

Komputerowo  wspomagane wytwarzanie


MK_04

Normalizacja i unifikacja w inŜynierii produkcji

Certyfikacja  systemów produkcyjnych

MK_06

Język angielski I

Jęcyk rosyjski I

Jęcyk niemiecki I

MK_15

Praca przejściowa

MK_09

Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji

MK_12

Budowa i eksploatacja obrabiarek

MK_14

Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

MK_11

Technologie specjalne w procesach montażu

MK_20

Programowanie frezarek i tokarek sterowanych numerycznie

MK_21

Systemy pomiarowe


MK_05

Monitorowanie  systemów wytwarzania

Systemy doradcze i bazy danych w systemach wytwarzania

MK_07

Język angielski II

Jęcyk rosyjski II

Jęcyk niemiecki II

MK_19

Komputerowo wspomagane projektowanie procesów   produkcyjnych

MK_16

Seminarium dyplomowe

MK_17

Praca dyplomowa

MK_22

Komputerowe wspomagane projektowanie narzędzi   skrawających