Rekrutacja 2019/2020 - semestr letni

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

PROWADZI NABÓR NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

(semestr letni 2019/2020)

 

Kierunki kształcenia:

 • Mechanika i budowa maszyn

 • Inżynieria materiałowa

 • Transport

 • Inżynieria produkcji

 • Robotyzacja procesów wytwórczych

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia (uczenia się) są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.
 
Uwaga:
Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego, zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne. Kandydaci, którzy ukończyli kierunki studiów pierwszego stopnia inne, niż wybrane podczas rekrutacji, proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl skanu suplementu lub karty przebiegu studiów, w celu weryfikacji przez komisję pokrewności kierunku (nie dotyczy absolwentów WM).
 
 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

02.12.2019 - 31.01.2020

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

02.12.2019 - 31.01.2020

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

02.12.2019 - 31.01.2020

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

03.02.2020

17.02.2020

Uwaga: Zmiana terminu ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci z pozostawionym po dniu 3.02 statusem "w toku postępowania" będą poddani kwalifikacji na studia w dniu 17.02.

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów, w tym zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów): 

05-06.02.2020 w godz. 10-14, pokój M101

19-20.02.2020 w godz. 10-14, pokój M101

Uwaga: Zmiana terminu rejestracji kandydatów na studia (dostarczenia wymaganych dokumentów).
 
6. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): 

20.02.2020  godz. 13, pokój M101

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

03.02.2020 - 15.02.2020

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

03.02.2020 - 15.02.2020

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

03.02.2020 - 15.02.2020

Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

17.02.2020

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów, w tym zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów): 

19-20.02.2020 w godz. 10-14, pokój M101

6. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): 

20.02.2020  godz. 13, pokój M101

 

Uwaga:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu kwalifikacji (kierunek studiów pierwszego stopnia, ocena z dyplomu oraz średnia ocena ze studiów). 

Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.

Kierunek studiów drugiego stopnia może zostać uruchomiony z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile rektor nie postanowi inaczej.

Komisja nie przyjmuje dokumentów przesyłanych pocztą, kurierem, itp., dokumenty zostaną niewzwłocznie odesłane do nadawcy.

W przypadku składania kompletu dokumentów przez osobę upoważnioną przez kandydata niezbędne jest poświadczone upoważnienie: http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/8407

Poświadczenie urzędowe własnoręczności podpisu na upoważnieniu udzielonym przez pełnoletniego kandydata na studia, może zostać potwierdzone przez:
1) członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej,
2) pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej

Własnoręczność podpisu na upoważnieniu może zostać potwierdzona przez notariusza.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez komisję. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje:
 • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 • dowód osobisty do wglądu;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
 • 2 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1144), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.

 

BADANIA LEKARSKIE

 
Podczas rejestracji kandydat pobiera druk skierowania na badania lekarskie (skierowanie drukowane jest razem z ankietą osobową). Zaświadczenie lekarskie należy złożyć z kompletem dokumentów (brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia). Orzeczenia lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach:
Badania lekarskie można również wykonać w dowolnej przychodni medycyny pracy lub dowolnego lekarza medycyny pracy (PL nie gwarantuje, że badania będą bezpłatne).
 
Osoba skierowana na badania powinna posiadać:
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ew. aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły (jeśli kandydat posiada). 

Uwaga: Badania lekarskie można wykonać z wyprzedzeniem przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.


 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl. Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać drogą elektroniczną rekrutacja.wm@pollub.pl oraz w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. M101, tel. 81-538 4195, 781 320 599 (w godzinach pracy komisji).