Studia drugiego stopnia - Rekrutacja 2018/19

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

PROWADZI NABÓR NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA (semestr letni 2018/19)

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

·       Mechanika i budowa maszyn

·       Inżynieria materiałowa

·       Transport

·       Inżynieria produkcji

·       Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalności: menadżerska oraz techniczna)

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone administracyjnie przez Wydział Mechaniczny:

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki prowadzone na Wydziale Mechanicznym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, o który ubiega się kandydat.
 2. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym.
 3. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków zgodnych, do wysokości limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 4. Podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia dla kandydatów z kierunków pokrewnych, do wysokości wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć, jest formalne sprawdzenie składanych przez kandydata wymaganych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną i obejmuje sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia.
 6. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dziekan Wydziału ustalając jednocześnie jej skład po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Mechanicznego.
 7. W przypadku wypełnienia limitów przyjęć pierwszeństwo mają kandydaci z kierunków zgodnych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 8. Ranking zakwalifikowanych kandydatów ustalany jest na podstawie ostatecznego wyniku studiów.
 9. W szczególnych przypadkach nieobjętych ww. punktami decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Mechanicznego.
 
Uwaga
Zajęcia realizowane w ramach różnic programowych są płatne. Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego opłata ta wynosi 110 zł za jeden punkt ECTS.
Kandydaci, którzy chcą upewnić się czy ukończony kierunek studiów pierwszego stopia jest pokrewny,  proszeni są o przesłanie na adres rekrutacja.wm@pollub.pl skanu suplementu lub karty przebiegu studiów.
 
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): do 31.01.2019.

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: do 31.01.2019.

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (w tym ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia): do 31.01.2019.

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK): do 1.02.2019.

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia): do 6.02.2019. Szczegółowe informacje o terminie i miejscu składania dokumentów zostaną podane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Informacje te zostaną umieszczone na stronie www oraz indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK. W przypadku ogłoszenia rekrutacji dodatkowej terminy składania dokumentów mogą zostać zmienione.

6. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie zakresu zgodności nabytej wiedzy i kompetencji z wymaganiami na danym kierunków studiów i ustaleniu istotnych różnic programowych w celu ich uzupełnienia (dot. tylko kandydatów, którzy ukończyli kierunki pokrewne oraz złożyli komplet dokumentów): do 6.02.2019.

 

Uwaga

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (kierunek studiów pierwszego stopnia, ocena z dyplomu oraz średnia ocena ze studiów).

 

 WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia składają w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:
 1. ankietę osobową podpisaną przez kandydata (formularz wydrukowany z systemu ERK),
 2. kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony (oryginał do wglądu),
 3. pokwitowanie opłaty za legitymację studencką - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK (studenci i absolwenci PL w przypadku posiadania legitymacji - nie wnoszą opłaty)
 4. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami (uwaga: dokumenty bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowane),
 5. fotografię wykonaną zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 35x45 mm), oraz fotografię w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px), którą kandydat przekazuje poprzez system ERK,
 6. kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku - indeks lub wypis indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen).
 
W przypadku składania dokumentów przez inną osobę wymagane jest upoważnienie.
 

BADANIA LEKARSKIE

 
Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie, Zaświadczenie lekarskie należy złożyć z kompletem dokumentów (brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia). Orzeczenia lekarskie powinno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie w następujących ośrodkach:
Badania lekarskie można również wykonać w dowolnej przychodni medycyny pracy lub dowolnego lekarza medycyny pracy (PL nie gwarantuje w takim przypadku bezpłatności badań).
 
 Osoba skierowana na badania powinna posiadać:
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską,
 • ew. aktualne wyniki badań lekarskich lub leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły (jeśli kandydat posiada). 

Badania lekarskie można wykonać przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.


 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl. Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać drogą elektroniczną rekrutacja.wm@pollub.pl oraz w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101, tel. 81-538-41-95 (w godzinach pracy komisji).