7 czerwca 2018

IV Ogólnopolska Sesji Studenckich Kół Naukowych

IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych 
(X Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych)
organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Sesja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 roku i prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:
 1) Sekcja Architektury i Budownictwa
 2) Sekcja Chemiczna
 3) Sekcja Ekonomiczna
 4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza
 5) Sekcja Techniczna
 6) Sekcja Zwierzęca
 Termin rejestracji i przesyłania zgłoszeń to 12 PAŹDZIERNIK 2018 r.
 
 Sesja ma charakter interdyscyplinarny i w celu prawidłowego zgłoszenia 
wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zalogować się na stronie 
http://okks.zut.edu.pl/ Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.
 
Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 
prace.
  
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez 
studentów działających w Studenckich Kołach Naukowychoraz wymiana 
poglądów i doświadczeń między studentami.
 
Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje 
Konkursowe.
 
Opłata konferencyjna zarówno w wypadku studentów oraz opiekunów wynosi 
230 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad pierwszego dnia 
konferencji, oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących.
 
Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie do 12 października 
2018 r. na rachunek bankowy:
 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Al. Piastów 17
 70-310 Szczecin
 Bank Zachodni WBK
 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
 Z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni
  
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie
 
http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/iv-ogolnopolska-sesja-studenckich-kol-naukowych.html
 
oraz w Regulaminie Sesji
 
http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Regulamin_SKN_2018.pdf
 
 
W wypadku osób, które chciałyby skorzystać z noclegu informujemy, iż za 
dodatkową odpłatnością dostępne są do wynajęcia miejsca w akademikach 
ZUT, tj. DS 1, DS 4, ARKONA, ANDROMEDA, AMICUS, oraz DS 3 hotelowy.
 
Szczegóły dostępne na stronie
 
https://osiedlestudenckie.zut.edu.pl/akademiki-kontakt.html
 
Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu 
naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl