7 czerwca 2018

Wniosek do NCBiR z PL oceniony pozytywnie

W konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie 'Uniwersytet Młodego Odkrywcy" w ramach działania 3.1 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pt.: "Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców" znalazł się na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie.