dr inż. Jakub Szabelski

 

e - m a i l : j . s z a b e l s k i @ p o l l u b . p l
Wydział Mechaniczny, piętro VIII, pokój 805


Działalność Naukowa

Stan na: maj 2019

 • Obroniona rozprawa doktorska w dyscyplinie Inżynieria Produkcji (25.03.2015 r.),
      temat: Badania wpływu obróbki cieplnej doczołowych połączeń klejowych na ich wytrzymałość statyczną

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Prac Naukowych w Moskiewskim Instytucie Awiacyjnym (MAI, Moskwa, Rosja) - Математическое моделирование и управление динамическими системами формообразования нежестких упругодеформированных валов, 2008. 55 s.,
 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej, zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2013/2014,
 • Liczne dyplomy za referaty na Międzynarodowej Naukowo-Technicznej konferencji studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki „Nowoczesne kierunki rozwoju maszyn, urządzeń i transportu Sewastopol, Ukraina 2006-2012,
 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej, zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktycznej w roku akademickim 2014/2015,
 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej, zespołowa I stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2015/2016,
 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej, indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2016/2017,

Publikacje naukowe:

2006

 1. Zubrzycki J., Szabelski J., Information Security , International scientifical-technical conference of students, postgraduate students and young scientists „Progressive directions of development of machine-instrument-building branches and transport , Sewastopol, 15-19 maja 2006 r., S. 156-158
 2. Jakub Szabelski, Marcin Kościuczyk, „Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania CAD/CAM , Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 2(16)/2006, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 10 lipca 2006 r., S. 56-57,
 3. Zubrzycki J., Szabelski J., The General Rules of Designing Database Systems Protection and Information Security, International Scientific and Technical Conference The automation: problem, idea, solution , Sewastopol, 12-17 października 2006 r., S. 157-159,

2007

 1. Taranenko W., Świć A., Zubrzycki J., Opielak M., Szabelski J., „Metodyka opracowania prac magisterskich i inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007 r., Rozdział 2.2.11, S. 23-25,
 2. Szabelski J., Taranenko V., The Experimental Studies on the Process of Turning Low Stiffness Shafts International scientifical-technical conference of students, postgraduate students and young scientists „Progressive directions of development of machine-instrument-building branches and transport , Sewastopol, 14-17 maja 2007 r., S. 160-162,
 3. Szabelski J., Taranenko V., Synthesis of the Optimal Regulator for Steering the Low Stiffness Shafts Processing Precision International scientifical-technical conference of students, postgraduate students and young scientists „Progressive directions of development of machine-instrument-building branches and transport , Sewastopol, 14-17 maja 2007 r., S. 162-163,
 4. Szabelski J.,Bagimov I., Taranenko V., The Project of Test Stand for Experimental Research of Dynamic Systems Characteristics , International Scientific and Technical Conference The automation: problem, idea, solution , Sewastopol, Sewastopol, 10‑15 września 2007 r., S. 90-93
 5. Szabelski J.,Taranenko V., A Practical Use of CAD/CAM Software in the Education of Engineers , International Scientific and Technical Conference The automation: problem, idea, solution , Sewastopol, 10‑15 września 2007 r., S. 261-264,
 6. Zubrzycki J., Szabelski J., Taranenko V., Taranenko G., Using the Artificial Neural Network to Controll the Low Stiffness Shafts Machining , International Scientific and Technical Conference The automation: problem, idea, solution , Sewastopol, 10‑15 września 2007 r., S. 93-96,
 7. Taranenko G., Taranenko V., Szabelski J., Świć A.: Systemic analysis of models of dynamic systems of shaft machining In elastic-deformable condition. Applied Computer Science. Business Process Optimization. Vol. 3, No 2, 2007, s 115-138

2008

 1. Taranenko W., Szabelski J., Taranenko G.: Podstawy identyfikacji układu dynamicznego obróbki wałów o małej sztywności. - Pomiary. Automatyka. Robotyka. Miesięcznik naukowo - techniczny, nr 2/2008, Warszawa 2008, s. 204 - 223
 2. Тараненко Г. В., Тараненко В. А., Шабельский Я. Идентификация динамических систем обработки точением нежестких валов (Часть 1). ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ: Международный сборник научных трудов. - Донецк: ДонНТУ, 2008.Выпуск 35. - С. 208 - 218
 3. Тараненко Г. В., Тараненко В. А., Шабельский Я. Идентификация динамических систем обработки точением нежестких валов (Часть 2). ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ: Международный сборник научных трудов. - Донецк: ДонНТУ, 2008.Выпуск 35. - С. 219 - 228
 4. Taranenko W., Taranenko G., Szabelski J., Świć A.: Identyfikacja układu dynamicznego szlifowania wałów o małej sztywności. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Wydział Mechaniczny Technologiczny. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, Tom 4, Nr.35, Czerwiec 2008. Gliwice: Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej. - 2008, ss. 115-130
 5. Szabelski J., Taranenko G., Taranenko W.: Zagadnienia modelowania własności dynamicznych procesów obróbki wałów o małej sztywności. W: Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 3 Monografia, red. Marian Kopczewski, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2008. ss. 253 - 260
 6. Taranenko G., Taranenko V., Szabelski J., Swic A.: Identification and automation of shaft machining in elastic-deformable condition. INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTURE AND TECHNOLODGY, Model Based Decisions, Part IV, Wroclaw University of Technology. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2008. - pp. 203 - 223.
 7. Тараненко Г. В, Шабельский Я., Тараненко В. А.: Математическое моделирование динамических систем шлифования нежестких валов. Вестник Государственного Инженерного Университета Армении, Серия «МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ», ВЫПУСК 11, Том 1. Изд-во ГИУА, Ереван,2008. - С. 128 - 137.
 8. Шабельский Я., Тараненко Г., Тараненко В.: Системный подход к разработке математических моделей динамических систем металлообработки нежестких деталей. «Обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла изделия» / Под ред. Б.В. Бойцова, Ю.Ю.Комарова, М: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008. - С. 228 - 234
 9. Шабельский Я., Математическое моделирование и управление динамическими системами формообразования нежестких упругодеформированных валов. Конкурсная работа (неопубликованная) на Всероссийский Конкурс Научных Работ в Московском Авиационном Институте (Москва Россия). Люблин, 2008. - 55 с.
 10. Taranenko W., Świć A., Wołos D., Taranenko G., Szabelski J.: Konik obrabiarki. Zgłoszenie w sprawie uzyskania PATENTU P 386792 [WIPO ST10/C PL386792] z dnia 2008.12.12
 11. Taranenko W., Świć A., Wołos D., Taranenko G., Szabelski J.: Konik obrabiarki. Zgłoszenie w sprawie uzyskania PATENTU P 386793 [WIPO ST10/C PL386793] z dnia 2008.12.12
 12. Taranenko W., Świć A., Bagimow I., Taranenko G., Szabelski J.: Konik obrabiarki. Zgłoszenie w sprawie uzyskania PATENTU P 386794 [WIPO ST10/C PL386794] z dnia 2008.12.12
 13. Тaranenko W., Świć A., Bagimow I., Taranenko G., Szabelski J.: Konik obrabiarki: Zgłoszenie w sprawie uzyskania PATENTU P 386795 [WIPO ST10/C PL386795] z dnia 2008.12.12
 14. Тaranenko W., Świć A., Szabelski J.: Zgłoszenie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy graficzny. Z-349932

2009

 1. Taranenko V., Taranenko G., Szabelski J., Swic A.: Designing controllers for machining force and elastic strain control in dynamic system of turning. MACHINE DESIGN 2009. / The editor in chief: Prof. PhD. Siniša Kuzmanović. - University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ADEKO - Association for Design, Elements and Constructions. CEEPUS CII-RS-0304 / CEEPUS CII-PL-0033 Nowy Sad, Serbia, 2009. - pp. 55 - 62.
 2. Palica J., Szabelski J., Taranenko G., Taranenko W.:Modelowanie charakterystyk układów dynamicznych obróbki wałów o małej sztywności. Podstawy informatyczne w organizacji produkcji. Monografia, red. Wiktor Taranenko, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2009. - ss. 124 - 139.
 3. Palica J., Szabelski J., Taranenko G., Taranenko W.: Modelowanie charakterystyk układów dynamicznych obróbki toczeniem wałów o małej sztywności. Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 4 Monografia, red. Krzysztof Bzdyra, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009. ss. 168 - 182
 4. Bagimov I., Kramar V., Szabelski J., Taranenko V.: Research on high accuracy low-rigid details manufacturing process. Annals of DAAAM for 2009 & PROCEEDINGS Of the 20th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education Volume 20, No 1, Editor: B. Katalinic, 25-28th November 2009, Wiedeń, Austria. pp.1807 - 1808.

2010

 1. Georgij TARANENKO, Wiktor TARANENKO, Antoni ŚWIĆ, Jakub SZABELSKI, Modelowanie układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności, Modelling of dynamic systems of low-rigidity shaft machining, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, nr 4(48)/2010, pp. 4-16,
 2. Drachev O., Taranenko W., Swic A., Szabelski J.,: Designing the system of control the straightening process of low-rigidity shafts. MACHINE DESIGN 2010. / The editor in chief: Prof. PhD. Siniša Kuzmanović. - University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, ADEKO - Association for Design, Elements and Constructions. CEEPUS CII-RS-0304 / CEEPUS CII-PL-0033 Nowy Sad, Serbia, 2010. - pp. 291 - 298.
 3. Jacek Domińczuk, Jakub Szabelski,: Surface layer energy state and its influence on adhesive strength. Aspects of fracture and cutting mechanics of materials. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2010. pp.89-100.

2011

 1. Antoni ŚWIĆ, Wiktor TARANENKO, Jakub SZABELSKI: Modelowanie układów dynamicznych szlifowania wałów o małej sztywności (Modelling dynamic systems of low-rigid shaft grinding), Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, nr 2(50)/2011, pp. 13-24,
 2. J. Szabelski: THE COMPARISON OF AGEING EFFECT ON SELECTED EPOXY ADHESIVES Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых - Прогрессивные направления развития машино-приборостроительных отраслей и транспорта, 17-19 maja 2011, Sewastopol, Ukraina,
 3. Jacek DOMIŃCZUK, Jakub SZABELSKI: Measurements of the work of adhesion for different structural materials typical surface treatment methods, Management and Control of Manufacturing Processes, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011,
 4. Jakub Szabelski: Wstęp do komputerowego modelowania charakterystyk układu dynamicznego obróbki ubytkowej wałów o małej sztywności, Postępy Nauki i Techniki, Lublin 2011,

2012

 1. K. Czapla, J. Szabelski: THE INFLUENCE OF BRUSHING ON MICROHARDNESS OF MAGNESIUM ALLOYS SURFACE LAYER, Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Прогрессивные направления развития машино-приборостроительных отраслей и транспорта , 17-19 kwietnia 2012, Sewastopol, Ukraina,

2013

 1. Jakub Szabelski „Współpraca z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym”, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej 1(32)/2013, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 02 lutego 2013 r., S. 13,
 2. J. Szabelski: HEAT RESISTANCE OF SELECTED TWO COMPONENT EPOXY ADHESIVES, Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Прогрессивные направления развития машиноприборостроения, транспорта и экологии”, 20-23 maja 2013, Sewastopol, Ukraina
 3. K. Jałtoszuk, J. Szabelski: UTILIZATION OF ALGORITHMS IN TECHNOLOGICAL PROCESSES AND OTHER ASPECT OF MODERN LIFE, Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Прогрессивные направления развития машиноприборостроения, транспорта и экологии”, 20-23 maja 2013, Sewastopol, Ukraina,
 4. Jakub Szabelski, Jacek Domińczuk: Porównanie wytrzymałości na zerwanie wybranych klejów anaerobowych badanych w połączeniach gwintowych. Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn. Wybrane Zagadnienia Problemowe. Monografia. Anna Rudawska, Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica. Lublin 2013, pp.131-138
 5. Konik obrabiarki [patent nr 214058] / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Szabelski Jakub, Taranenko Gieorgij, Taranenko Victor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1426-1426
 6. Konik obrabiarki [patent nr 213606] / Świć Antoni, Szabelski Jakub, Taranenko Gieorgij, Taranenko Victor, Wołos Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851
 7. Konik obrabiarki [patent nr 213607] / Świć Antoni, Szabelski Jakub, Bagimov Igor, Taranenko Gieorgij, Taranenko Victor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851
 8. Konik obrabiarki [patent nr 213608] / Świć Antoni, Szabelski Jakub, Bagimov Igor, Taranenko Gieorgij, Taranenko Victor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851
 9. JACEK DOMIŃCZUK, JAKUB SZABELSKI: Analysis of Energetic Properties of the Surface Layer – Overview of Methods for Measuring the Contact Angle and the Surface Free Energy, Computer Aided Production Engineering, Lublin 2013, pp. 42-53
 10. J. Szabelski, J. Domińczuk, Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses, Actual Problems of Economics, No. 12 (150) 2013, pp. 554-561. Issue 12-2013

2014

 1. Jakub SZABELSKI, Jacek DOMIŃCZUK: BADANIE SKUTECZNOŚCI ZABEZPIECZANIA PRZED LUZOWANIEM POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH POPRZEZ KLEJENIE, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala, PTZP, Opole 2014, Tom 1, pp. 815-824
 2. Jakub SZABELSKI, Jacek DOMIŃCZUK: ANALIZA WPŁYWU OBRÓBKI TERMICZNEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ GWINTOWO-KLEJOWYCH, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala, PTZP, Opole 2014, Tom 1, pp. 805-814
 3. J. Szabelski, J. Domińczuk, An Economic Approach To Improve The Strength Of Sealed Threaded Fasteners, Actual Problems of Economics, No. 4 (154) 2014, pp. 279-287.

2015

 1. Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna: Implementation of nitrovac technology in company as an adaptation of machine park to market requirements / // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 11, vol. 173, s. 223-233

2016

 1. Robert KARPIŃSKI, Łukasz JAWORSKI, Jakub SZABELSKI: THE DESIGN AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE ENDOPROSTHESIS OF THE HIP JOINT. Applied Computer Science. Vol. 3, No 2, 2007, s 87-95
 2. Anna Rudawska, Magdalena Reszka, Tomasz Warda, Izabela Miturska, Jakub Szabelski, Dana Stanečková, Agnieszka Skoczylas (2016): Milling as a method of surface treatment in adhesive bonding, Journal of Adhesion Science and Technology, DOI: 10.1080/01694243.2016.1191585
 3. Robert Karpiński, Beata Górniak, Jakub Szabelski, Mirosław Szala, Charakterystyka i podział materiałów szewnych, Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej, pod red.: B. Zdunek, M. Szklarczyk, Lublin 2016, p. 127-139
 4. Robert Karpiński, Beata Górniak, Jakub Szabelski, Mirosław Szala, Historia chirurgii i materiałów szewnych, Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej, pod red.: B. Zdunek, M. Szklarczyk, Lublin 2016, p. 140-150

2017

 1. Jakub Szabelski, PRZEGLĄD SPOSOBÓW UTWARDZANIA WYBRANYCH KLEJÓW KONSTRUKCYJNYCH, [w:] Współczesne technologie w inżynierii produkcji, pod red.: A.Świć, A. Gola, Lublin 2017, p. 124-139
 2. Robert Karpiński, Jakub Szabelski, Jacek Maksymiuk, EFFECT OF RINGER'S SOLUTION ON TENSILE STRENGTH OF NON-ABSORBABLE, MEDIUM- AND LONG-TERM ABSORBABLE SUTURES, Advances in Science and Technology Research Journal, 4/2017 vol. 11
 3. Experimental research and statistic analysis of polymer composite adhesive joints strength / Rudawska Anna, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Droździel Paweł, Bociąga Elżbieta, Madleňák Radovan, Kasperek Dariusz // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9
 4. Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures / Karpiński Robert, Gajewski Jakub, Szabelski Jakub, Barta Dalibor // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 76-86
 5. Mechanical properties of bone cements after ageing in ringer's solution / Szabelski Jakub, Karpiński Robert // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 33-33

2018

 1. Analysis of the properties of bone cement with respect to its manufacturing and typical service lifetime conditions / Robert Karpiński, Jakub Szabelski, Jacek Maksymiuk // MATEC Web of Conferences.- 2018, vol. 244, s. 1-9
 2. Selected strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Anna Rudawska, Paweł Niedziałkowski, Izabela Miturska, Jakub Szabelski, Dominik Grzesiczak // Advances in Science and Technology Research Journal.- 2018, vol. 12, nr 1, s. 135-141

Działalność Dydaktyczna

Stan na: maj 2019

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, na kierunkach:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Inżynieria Biomedyczna,
 • Mechatronika,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 
 • Inżynieria Materiałowa,
 • Inżynieria Produkcji.

Tematyka prowadzonych laboratoriów (uwzględniając zajęcia prowadzone w poprzednich semestrach):

 • Komputerowe Wspomaganie Obróbki Ubytkowej,
 • Podstawy Informatyki,
 • Języki Programowania,
 • Elementy Grafiki Komputerowej,
 • Bazy Danych,
 • Zarządzanie projektami i innowacjami,
 • Technologie Informacyjne,
 • Modelowanie maszyn i urządzeń.

Prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów gości w ramach programu Erasmus. Tematyka laboratoriów:

 • Databases,
 • Advanced Computational Methods.

Inna aktywność dydaktyczna:

 • prowadzenie zajęć w „Dunarea de Jos” of Galati, Rumunia (ERASMUS+, maj 2017)
 • prowadzenie zajęć w University of Pristina in Kosovska Mitrovica, Kosowo (ERASMUS+, maj 2016)
 • prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Unikids - Uniwersytet Dziecięcy luty 2017)
 • przygotowania i prowadzenie zajęć w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (2011-2018)
 • prowadzenie zajęć w Riga Technical University, Łotwa (ERASMUS+, maj 2018)
 • prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2018)

Działalność Organizacyjna

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Mechanicznego (X 2015 - dziś),
 • Współzałożyciel i prezes pierwszej kadencji Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Politechnice Lubelskiej (II 2016 - dziś), organizator wielu akcji poboru krwi na PL.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Applied Computer Science (lista B MNiSW, 11 pkt.),
 • Specjalista w realizacji projektu NCBiR: Mechanik z Politechniki Lubelskiej w trybach wiedzy - konkurencyjny na rynku pracy - POKL-04.01.01-00-192/14 (2014-15)
 • Specjalista w realizacji projektu NCBiR: MEGAkompetentny inżynier TRANSPORTU/PRODUKCJI z Politechniki Lubelskiej - POWR.03.01.00-00-K322/15 (2016-2018)
 • Specjalista w realizacji projektu NCBiR: Uniwersytet Młodego Odkrywcy - Politechnika Lubelska dla młodych odkrywców - POWR.03.01.00-00-U144/17 (2018-2019)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Informatyk” (2008-2015),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (2009-dziś),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Promocji Wiedzy (2015-dziś), Członek Zarządu (2017- dziś),
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego (2009-11, 2012-2014, 2016-dziś),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Innovative technologies in production engineering - ITPE (2016 - dziś),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki: Nowoczesne Kierunki Rozwoju Budowy Maszyn, Urządzeń Precyzyjnych i Transportu we współpracy z Sewastopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (Ukraina 2011-2013),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym (2006-dziś),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt.: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn  (2012-2016),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji - Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym (2017),
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej - International Conference of Computational Methods in Engineering Science CMES (2017-dziś),
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2007-2018) - wdrażanie systemu ERK na WM (2007),
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2018-dziś),
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (dwukrotnie 2008-2011, 2012-15),
 • Przewodniczący Rady Doktorantów Wydziału Mechanicznego (2010-11),
 • Członek Rady Bibliotecznej i Rady Wydawniczej (2010-11),
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (2010-11),
 • Organizator i opiekun wyjazdu grupy studentów i wykładowców do Mińska (Białoruś) na wymianę w ramach Umowy o Współpracy między Politechniką Lubelską a Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku oraz pobytu delegacji białoruskiej w Politechnice Lubelskiej (2012, 2014, 2016),
 • Członek wydziałowej komisji ds. opracowania programów studiów zgodnych z wymaganiami KRK - opracowywanie opisu kierunku Inżynieria Biomedyczna (2012),
 • Wykonawca licznych materiałów promocyjnych Wydziału do czasopism i na strony internetowe,
 • Opiekun grup i gości indywidualnych zwiedzających bazę laboratoryjną WM. m.in.: Piotra Müllera - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów i prorektorów, wykładowców i pracowników naukowych krajowych i zagranicznych uczelni, którzy gościli w PL, przedstawicieli ukraińskich agencji zajmujących się organizowaniem rekrutacji tamtejszych uczniów, grup krajowych uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, w szczególności maturzystów.
 • Projektant i wykonawca wystaw tematycznych na Wydziale Mechanicznym: m.in.: Centralny Okręg Przemysłowy (2011).

Stan na: maj 2019


Staże

 

 • Moldmet s.c., staż przemysłowy IV-X 2012 r.,
 • University of Pristina, Kosowska Mitrovica, Kosowo/Serbia, maj 2016 r. /Erasmus+/,
 • Modern University of Business and Science, Bejrut, Liban, luty 2017 r. /Erasmus+/,
 • Rendor sp. z o.o., staż przemysłowy II-IV 2017 r.,
 • Dunarea de Jos of Galati, Rumunia, maj 2017 r.  /Erasmus+/
 • Riga Technical University, Łotwa, maj 2018.  /Erasmus+/
 • University of Sfax, Tunezja, październik 2018.  /Erasmus+/
 • University of Mostaganem, Algieria, luty 2019.  /Erasmus+/

 

Terminarz pracy - semestr letni 2018/19


Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Studenta obowiązuje aktywny udział w zajęciach dydaktycznych.
 2. Obecność studenta na ćwiczenia laboratoryjnych jest obowiązkowa i kontrolowana.
 3. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego lub poświadczonego przez Akademicką Służbę Zdrowia lub w przypadkach uznanych przez prowadzącego zajęcia za uzasadnione tylko na następnych zajęciach po nieobecności i tylko w okresie zajęć dydaktycznych.
 4. Studenta obowiązuje znajomość materiału omawianego w czasie jego nieobecności. Może być ona sprawdzona przed następnymi zajęciami.
 5. W przypadku dwóch nieobecności w ciągu semestru prowadzący zajęcia występuje do dziekanatu z wnioskiem o skreślenie studenta z listy uczęszczających na zajęcia laboratoryjne.
 6. Wymagane jest bieżące przyswajanie materiału programowego, które może być sprawdzane w formie wejściówek: ustnych i pisemnych. Studenci nieprzygotowani do zajęć nie będą do nich dopuszczani.
 7. Kolokwia będą przeprowadzane w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia a studenci będą o nich informowani z wyprzedzeniem.
 8. Warunkiem koniecznym (lecz nie wystarczającym) zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie powyżej 50% punktów z kolokwiów.
 9. Przy wystawianiu oceny końcowej z ćwiczeń poza ocenami z kolokwium mogą być brane również pod uwagę: oceny z wejściówek, obecność (a dokładniej nieobecność) studenta na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach, dyscyplina w zakresie prac domowych, obecność na konsultacjach.
 10. Student, który nie zaliczył ćwiczeń nie może przystąpić z danego przedmiotu do egzaminu.
 11. Tryb i organizacja zaliczeń poprawkowych przedmiotów odbywa się wg wytycznych Dziekana Wydziału Mechanicznego.

Powyższe warunki zaliczenia przedstawiane są studentom na zajęciach organizacyjnych na początku semestru.