prof. dr hab. inż. Miron Czerniec


Prof. dr hab. inż. Myron Czerniec w 1974 roku ukończył Politechnikę Lwowską w specjalności technologia.  Następnie podjął studia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Drohobyczu na Wydziale Fizyki, które ukończył po roku w trybie eksternistycznym w specjalności wychowanie techniczne.

Stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn w specjalnościach „Mechanika ciała stałego” oraz „Tarcie i zużycie w maszynach” uzyskał w 1982r., a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki w specjalnościach „Tarcie i zużycie w maszynach” oraz „Mechanika ciała stałego” – w 1992r.

Tytuł docenta został mu nadany w 1985r., a tytuł profesora w zakresie mechaniki – w 1993 roku w okresie zatrudnienia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym  w Drohobyczu.

Od 1993r. roku pracuje w Polsce: w WSP w Rzeszowie, a od 1994r. - w Politechnice Lubelskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego.

Tematyka badań naukowych dotyczy zagadnień mechaniki ciała stałego oraz tribologii, a mianowicie opracowania:

  1. Modeli obliczeniowych kinetyki zużywania materiałów przy tarciu ślizgowym.
  2. Metod tribologicznych badań doświadczalnych.
  3. Metod oceny wytrzymałości stykowej układów cylindrycznych z uwzględnieniem niekołowości konturów ich elementów.
  4. Inżynierskich metod szacowania trwałości oraz zużycia układów tribotechnicznych ślizgowych (łożysk ślizgowych, prowadnic). 
  5. Metod oceny trwałości i zużycia narzędzi wiertniczych oraz optymalizacji ich konstrukcji.
  6. Metod oceny trwałości i zużycia przekładni zębatych oraz ślimakowych.
  7. Metody prognozowania trwałości mechanizmów krzywkowych.

Dorobek publikacyjny (jako autor oraz współautor) ponad 320 opublikowanych prac naukowych, naukowo-technicznych oraz dydaktycznych, w tym 31 monografia, 10 podręczników i skryptów, 1 patent. Był promotorem 5 prac doktorskich oraz kierownikiem 12 projektów naukowo – badawczych.

Działalność organizacyjno-naukowa dotyczy uprawianego kierunku naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Akademii Nauk w Nowym Jorku, członek Rady Naukowo – Programowej czasopism „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” oraz „Problems of Tribology”, członkostwo w licznych komitetach organizacyjnych konferencji oraz sympozjach naukowych.

Za działalność naukową został wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej.