Historia Instytutu

 

1998

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych został powołany pierwszego lipca 1998 r. Dyrektorem Instytutu został mianowany dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL.

W ramach Instytutu powstały dwa Zakłady: Zakład Elastycznych Systemów Wytwarzania (kierownik – prof. dr hab. inż. Zygmunt Zinowicz) oraz Zakład Systemów Informacyjnych (kierownik – dr inż . Franciszek Dziubiński). Początkowy okres działalności Instytutu był typowo organizacyjny – tworzono od podstaw zaplecze naukowo - badawcze i dydaktyczne. Udało się zbudować nowoczesne laboratoria komputerowe z dostępem do sieci „Internet” oraz własny serwer. Zgromadzono podstawowe pomoce dydaktyczne, w tym profesjonalne oprogramowanie komputerowe niezbędne do realizowania zajęć dydaktycznych. Wyposażono także pomieszczenia pracownicze.

1999

W listopadzie 1999 r w Kazimierzu Dolnym Instytut zorganizował Konferencję Naukowo - Techniczną „Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym”. Od tego czasu Konferencja odbywa się cyklicznie, a wygłaszane podczas jej trwania artykuły są publikowane w formie monografii naukowych lub czasopismach (Przegląd Mechaniczny, Postępy Nauki i Techniki).

2000

W roku akademickim 2000/2001 została opracowana i wdrożona (od 1 października 2000 r.) na studiach dziennych nowa specjalność na Wydziale Mechanicznym „Informatyka w Inżynierii Produkcji”.

Zostało utworzone laboratorium komputerowe Podstaw Informatyki.

2001

W roku akademickim 2001/2002 została opracowana i wdrożona na studiach zaocznych (od 1 października 2001) inżynierskich specjalność „Informatyka w Inżynierii Produkcji”.

2002

Wdrożony został do procesu dydaktycznego zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP Microsoft Business Solutions- Axapta.

18 czerwca przy Instytucie rozpoczęło działalność Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania CAD/CAM. Opiekunami Koła zostali dr inż. P. Penkała oraz dr inż. J. Zubrzycki.

2003

W dniach 19 - 24 maja 2003 r. przedstawiciele Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania wzięli czynny udział w Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej w Narodowym Uniwersytecie Technicznym Sewastopolu (Ukraina).. Uczestniczyli w niej przedstawiciele: Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Inżyniersko - Pedagogicznego, Narodowego Mechanicznego Uniwersytetu w Doniecku, Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Lubelskiej. Celem konferencji było zapoznanie się z nowymi trendami w rozwoju budowy maszyn i urządzeń oraz zastosowaniami nowoczesnych systemów informacyjnych i informatycznych w technice. Politechnikę Lubelską reprezentował dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL - dyrektor Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych oraz studentki z Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania CAD/CAM. Za opracowanie i prezentację referatów Monika Wojtaś, Alicja Dejneko, Agnieszka Reszka (studentki III r. specjalności Informatyka w Inżynierii Produkcji) nagrodzono dyplomami pierwszego stopnia.

2004

W dniach 14.06 - 17.06.2004 studenci Koła Naukowego Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania CAD/CAM wzięli udział w Targach Mach-Tool w Poznaniu - największych targów branży obrabiarkowej w kraju i jednych z ważniejszych w Europie Środkowo - Wschodniej.

10 lutego odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich na specjalności Informatyka w Inżynierii Produkcji. Tytuł inżyniera uzyskali: inż. Patryk Kahanek oraz inż. Jakub Pietrasik

Uruchomienie laboratorium Laboratorium CAD/CAM/CAE. Laboratorium wyposażone jest w 15 stanowisk komputerowych z niezbędnym oprogramowaniem oraz w serwer sieciowy o nazwie STROBE.

Z dniem 15 listopada 2004 r. w Instytucie został zatrudniony prof. dr hab. inż. Wiktor Taranenko, jednocześnie został kierownikiem Zakładu Elastycznych Systemów Wytwarzania.

2005

W dniach 26-29.11.2005 r. odbyła się w Shidnicy Ukraina VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy jakości i standaryzacji w zautomatyzowanych technologiach”. Instytut był jej współorganizatorem.

W dniu 8.06.2005 r. odbyła się pierwsza obrona prac magisterskich. Tytuł magistra uzyskali: Tomasz Banasik, Mariusz Dyś, Alicja Dejneko- Osik, Agnieszka Reszka, Barbara Biela, Monika Wojtaś, Piotr Suprewicz, Artur Mazurek.

2006

Uruchomienie magisterskich studiów uzupełniających na specjalności „Informatyka w Inżynierii Produkcji”.

W dniach od 15-19 maja w Narodowym Sewastopolskim Uniwersytecie Technicznym na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki pt: Nowoczesne kierunki rozwoju budowy maszyn, przyrządów, budownictwa i transportu, której współorganizatorem jest Instytut.

Z inicjatywy Instytutu (prof. dr hab. inż. Wiktora Taranenko i dr hab. inż. Antoniego Świcia, prof. PL) w maju została podpisana Umowa o Współpracy między Politechniką Lubelską a Sewastopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Sewastopolu (Ukraina. Krym). Umowa dotyczy współpracy naukowo – badawczej, wspólnych przedsięwzięć naukowo – badawczych, organizacji wspólnych konferencji naukowo – technicznych, wymiany studentów w ramach praktyk, wymiany kadry naukowo – dydaktycznej oraz odbywania staży.

We wrześniu 2006 r. w Sewastopolu (Krym, Ukraina) odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna „Budowa maszyn i technosfera XXI wieku” oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa Techniczna „Automatyzacja, problemy, idee, rozwiązania”, w której uczestniczyli pracownicy Instytutu: dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL, prof. dr hab. inż. Wiktor Taranenko oraz dr inż. Jarosław Zubrzycki. Dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL oraz prof. dr hab. inż. Wiktor Taranenko są członkami Komitetów Programowych tych konferencji a Instytut ich współorganizatorem.

2007

Z początkiem semestru letniego zostało uruchomione nowe (już trzecie) laboratorium Podstaw Projektowania.

Instytut nawiązał współpracę z fundacją Fuga Mundi zajmującą się szkoleniem informatycznym i pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych bez pracy). Niektórzy członkowie Koła Naukowego podjęli działalności jako wolontariusze udzielający konsultacji w zakresie informatyki niepełnosprawnym.

2008

4-06-2008- obrona pracy doktorskiej Sadi Majdalawi (Palestyna): „Metoda kwalifikacji elastycznych systemów produkcyjnych do wytwarzania części osiowosymetrycznych”

1-12-2008- zatrudnienie dr hab. inż. Bolesława Kuszty, prof. PL

2009

12-05-2009 Prezydium Polskiej Akademii Nauk (uchwala nr 8/2009 z dnia 12 maja 2009) powołało dr hab. inż. Antoniego Świcia, prof. nadzw. PL w skład Komitetu Inżynierii Produkcji PAN przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN, który również został wybrany członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN na kadencję 2011 – 2014.

W roku akademickim 2009/2010 Wydział Mechaniczny PL wspólnie z I Wydziałem Lekarskim z Odziałem Stomatologicznym UM, przy wydatnym współudziale Instytutu opracowali nowy międzyczelniany kierunek studiów „inżynieria biomedyczna”, który został wprowadzony od roku akademickiego 2010/1011.

Powstało również Koło Naukowe „Inżynieria Biomedyczna”.

2010

12.10.2010 odbyło się w Kazimierzu Dolnym zorganizowane przez Instytut posiedzenie Sekcji Zarządzania produkcji Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

Podczas Posiedzenia Sekcji zaprezentowano:

1. Prezentację Politechniki Lubelskiej poprowadził gość honorowy prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski Prorektor Politechniki Lubelskiej.

2. Wydział Mechaniczny. Prezentację poprowadził gospodarz posiedzenia dr hab. inż. Antoni Świć prof. PL (Politechnika Lubelska), zastępca przewodniczącej Sekcji

3. Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych. Prezentację poprowadził gospodarz posiedzenia dr hab. Inż. Antoni Świć prof. PL (Politechnika Lubelska), zastępca przewodniczącej Sekcji

4. Referaty z zakresu Inżynierii Produkcji:

• Daniel Gąska. Wdrożenie systemu informatycznego do sterowania i zarządzani produkcją oraz przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego.

• Arkadiusz Gola. Algorytm generowania ścieżek technologicznych w kontekście doboru podsystemu obrabiarek ESP.

• Jarosław Zubrzycki. Modelowanie procesu skrawania materiałów kruchych. Informacja o projekcie Unijnym „Info-metamorfoza. Wzbudzenie ducha przedsiębiorczości wśród pracowników uczelni”.


STRUKTURA I SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU

DYREKTOR:

 • dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL

ZAKŁAD ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA:

 • dr hab. inż. Marian Marek Janczarek, prof. PL - od 1.07.2010, kierownik Zakładu od 1.10.2010, z-ca dyrektora od 1.05.2011
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski (od 1.10.2011)
 • dr hab. inż. Antoni Świć , prof. PL - Dyrektor ITSI (od.1.07.1998)
 • dr Marek Błaszczak (od 1.07.1998)
 • dr inż Jacek Domińczuk (od 1.09.2006)
 • prof. dr hab. inż. Wiktor Taranenko (od 15.11.2004 do 30.06.2010)- Kierownik Zakładu od 1.02.2005 do 30.06.2010
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Zinowicz (1.07.1998-30.08.2004-przejście do KPT)- Kierownik Zakładu od 1.12.1998 do 30.08.2004)
 • doc. mgr inż. Ryszard Cylc (od 1.07.1998 do 30.06.1999)
 • dr inż. Aleksy Bilczuk (od 1.07.1998 do 30.09.1998)<
 • mgr inż. Sławomir Zając (od 1.07.1998 do 31.12.2002)
 • mgr inż. Joanna Szulżyk Cieplak (od 1.07.1998 do 30.09.2004)
 • mgr Leszek Wójcik (od 1.07.1998 do 30.09.2004)
 • mgr inż. Waldemar Skrynicki (1.10.98 do 30.06.2007)
 • mgr inż. Katarzyna Guz (od 1.10.2004 do 31.01.2010)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Daniel Gąska (od 1.12.2004)
 • mgr Tomasz Kusz –specjalista (od 1.07.2004)
 • inż. Irena Krygier –specjalista (od 16.11.1998 – 31.12.2008)
 • mgr Adam Pioś (od 1.07.1998 do 15.09.1999 (przejście do KPT)
 • mgr inż. Antoni Maliszewski (od 1.07.1998 do 2.09 2003
 • Tadeusz Strug (od 1.07.1998 do 15.09.1999 (przejście do KPT)

ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH:

 • dr inż. Jarosław Zubrzycki (od 1.03.2003) - Kierownik Zakładu od 1.02.2005
 • prof. dr hab. inż. Miron Czerniec (od 1.07.1998)
 • dr inż. Piotr Jaremek (od 1.10.2000)
 • dr inż. Tomasz Gorecki (od 1.07.1998)
 • dr inż. Piotr Penkała (od 1.07.1998)
 • mgr inż. Jakub Szabelski (od 1.10.2006)
 • dr hab. inż. Bogusław Kuszta, prof. PL (od 1.12.2008 do 31.12.2009)
 • dr inż. Franciszek Dziubiński (od 1.07.1998 do 30.09.2000 (przejście do KPT) –Kierownik Zakładu od 1.12.1998 do 30.09.20000
 • dr inż. Elżbieta Marszalec (od 1.07.1998 do 30.09.1998)
 • dr inż. Izydor Suseł (od 1.07.1998 do 31.12.2006)
 • dr inż. Wiesław Wójcik (od 1.07.1998 do 31.08.2000 - przejście do KPT)
 • mgr Beata Płowaś (od 1.07.1998 do 31.09.2004)
 • dr inż. Mariusz Walczak (2005 do 31.08.2011 - przejście do KIM)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • dr inż. – Dariusz Wołos - specjalista (od 1.03.2004)
 • mgr inż. Łukasz Wojciechowski - referent (od 19.11.2007)
 • mgr Zdzisław Cieniuszek (od 1.07.1998 do 15.09.1999)
 • Jarosław Kuzioła (od 1.07.1998 do 15.09.1999)

ZAKŁAD MATEMATYKI (utworzony 11.10.2010)

 • dr Paweł Zaprawa (od 11.10.2011) - kierownik Zakładu od 1.11.2011
 • dr Maria Szapiel (od 11.10.2011 do 01.06.2015)
 • dr Magdalena Sobczak-Kneć (od 11.10.2011)
 • dr Katarzyna Trąbka-Więcław (od 11.10.2011)
 • dr Arkadiusz Syta (od 11.10.2011) obrona pracy

Obrony prac doktorskich

 • Piotr Penkała - 10.10.2001 – prof. Jan Kazanecki
 • Tomasz Gorecki - 3.03.2004 – prof. Michał Paszeczko
 • Marek Błaszczak- 13.07.2005 – prof. Barbara Surowska
 • Mariusz Walczak 22.02.2006 – prof. Barbara Surowska
 • Sadi Majdalawi 4.06.2008 – prof. Antoni Swić
 • Dariusz Wołos 29.04.2009 – prof. Antoni Swić
 • Leszek Mazurek 30.06.2011 – prof. Antoni Swić
 • Witold Hałas 27.10.2010 – prof. Wiktor Taranenko, prof. Antoni Świć (pełniący obowiązki promotora w trakcie przygotowania do obrony i obrony)
 • Arkadiusz Syta 18.05.2011 – dr hab. Grzegorz Litak, prof. PL

Rada Instytutu (przed 2008 r.)

Przewodniczący:

 • Dr hab. inż. Antoni Świć, prof. P.L. - dyrektor Instytutu

Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Zinowicz – kierownik Zakładu Elastycznych Systemów Wytwarzania
 • Dr inż. Franciszek Dziubiński – kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych
 • Prof. dr hab. inż. Miron Czerniec
 • Dr Piotr Penkała – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Instytutu
 • Mgr inż. Antoni Maliszewski – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Rada Instytutu (1.09.2008-31.08.2012)

Przewodniczący:

 • Dr hab. inż. Antoni Świć, prof. P.L. – dyrektor Instytutu

Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Wiktor Taranenko – kierownik Zakładu Elastycznych Systemów Wytwarzania
 • Dr inż. Jarosław Zubrzycki – kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych
 • Prof. dr hab. inż. Miron Czerniec
 • Dr Marek Błaszczak – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Instytutu
 • Dr inż. Dariusz Wołos – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi