Kategoryzacja MNISW

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej w gronie najlepszych jednostek naukowych w Polsce

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej uzyskał kategorię A+ w kompleksowej ocenie działalności naukowej, badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku oceny jednostki mogły uzyskać kategorie A, B lub C. Kategorię A+ uzyskały jednostki wyróżnione przez MNiSW.

Ocenę przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) praktyczne efekty działalności naukowej i artystyczne;

4) pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu kategorii A+ dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej