konkurs na stanowisko ADIUNKTA w KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko
ADIUNKTA
w

KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończenie studiów wyższych II stopnie z oceną na dyplomie 5.0,
 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (Inżynieria Produkcji, Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn),
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowo-badawczy z ostatnich 5 lat (publikacje naukowe, książki, projekty badawcze, patenty, wzory użytkowe, itp.),
 • dorobek naukowo-badawczy powinien być potwierdzony wysokopunktowanymi publikacjami (minimum 8 publikacji wysokopunktowanych, z min. 70pkt. z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019), min. IF=1.0, z bazy WoS i SCOPUS),
 • wysoki wskaźnik Hirscha, charakteryzując całkowity dorobek kandydata: indeks Hirscha min. HI=4 (wg WoS i SCOPUS),
 • szczególne osiągnięcia publikacyjne w zakresie znajomości systemów pomiarowych, analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych w tym głównie diagnostycznych sygnałów wibroakustycznych zarówno metodami klasycznymi jak i zaawansowanymi metodami przetwarzania sygnałów,
 • autorstwo lub współautorstwo minimum jednego opracowania metodyczno-dydaktycznego (np. skryptu, książki, itp.),
 • udokumentowane opracowania programów nauczania przedmiotów technicznych (np. sylabusy, siatki, instrukcje),
 • umiejętność i doświadczenie w obsłudze sprzętu do pomiarów wibroakustycznych (analizatory sygnałów, czujniki, mikrofony pomiarowe, itp.) oraz oprogramowania do analizy sygnału (np. Systemu Matlab lub innych specjalistycznych),
 • udokumentowana informacja o doświadczeniu dydaktycznym w uczelni wyższej w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznych oraz informacja o ocenach rocznych nauczyciela akademickiego za ostatnie 5 lata oraz prowadzonej działalności organizacyjnej wśród studentów (np. koła naukowe, akcje studenckie, itp.),
 • potwierdzone certyfikatem ukończenie kursów, szkoleń,
 • udział w jednostkach kolegialnych uczelni (np. rada wydziału, senat, itp.),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Wymagane dokumenty

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • formularz dotyczący klauzuli RODO,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
 • oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • program działań na stanowisku adiunkta,
 • odpis dyplomu doktorskiego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (Inżynieria Produkcji, Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn)
 • udokumentowana informacja o doświadczeniu i ocenach rocznych z pracy dydaktycznej,
 • udokumentowana informacja o publikacjach, patentach, zgłoszeniach patentowych, szkoleniach, stażach.

Dokumentację należy złożyć do dnia 10 marca 2021 r. w:
Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36, pok. 108, 20-618 Lublin

mail kontaktowy: j.jozwik@pollub.pl
link do strony: http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/konkursy-awanse-praca

Klauzule: zgody i informacyjna (przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji) RODO