Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko
ASYSTENTA
w

KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia min. I i II stopnia na kierunku technicznym (mechanika i budowa maszyn lub na kierunku pokrewnym),
 • ukończenie studiów z oceną na dyplomie 5.0,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 • wstępny dorobek publikacyjny (publikacje naukowo – badawcze - min. 5 publikacji),
 • znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce,
 • znajomość problematyki dotyczącej niezawodności maszyn i urządzeń (potwierdzona odpowiednimi kursami lub doświadczeniem),
 • potwierdzone doświadczenie przemysłowe, w firmie o profilu pokrywającym się z problematyką badawczą prowadzoną w jednostce (staże, umowy o pracę),
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,co najmniej na poziomie C1,
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego - w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Wykaz wymaganych dokumentów

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • formularz dotyczący klauzuli RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
 • oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I, II, (ew. III) stopnia,
 • certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1,
 • potwierdzenie odbycia stażu(y) przemysłowego lub świadectwo(a) pracy, ew. dokument(y) potwierdzający doświadczenie przemysłowe,
 • program działań na stanowisku asystenta,
 • udokumentowana informacja o publikacjach, patentach i zgłoszeniach patentowych, ukończonych kursach technicznych.

Dokumentację należy złożyć do dnia 10 marca 2021 r. w:
Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36, pok. 108, 20-618 Lublin

Mail kontaktowy: j.jozwik@pollub.pl
link do strony: http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/konkursy-awanse-praca

Klauzule: zgody i informacyjna (przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji) RODO