Zbigniew Pater - życiorys

Zbigniew Pater urodził się 15 grudnia 1965 roku w Radomyślu nad Sanem. Tamże uczęszczał do szkoły podstawowej, a po jej zakończeniu kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Tarnobrzegu. W roku 1985 rozpoczął studia na Wydziale Me­chanicznym Politechniki Lubelskiej, które ukończył w 1990 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Mechanicznym Po­litech­niki Lu­bel­skiej na stanowisku asystenta w Katedrze Obróbki Plastycznej (obecnie Ka­tedra Kompu­terowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej), gdzie pracuje także obecnie (od 1.01.2009 r.) na stanowisku profesora zwyczajnego, sprawując równocześnie funkcję kierownika Katedry (od 1.10.2007).
         W 1992 roku, na Politechnice Warszawskiej, ukończył studia podyplomowe Kom­puterowo Wspomaganego Projektowania Maszyn. Natomiast w grudniu 1994 roku na Wy­dziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej obronił pracę doktorską pt. „Studium teore­tyczno – eksperymentalne procesu walcowania poprzeczno – klinowego”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wiesława S. Werońskiego.
          W okresie od 1.07.1996 r. do 31.01.1999 r. równolegle z pracą na uczelni wykonuje obowiązki głównego konstruktora w SIPMA S.A. w Lublinie. W zakładzie tym (będą­cym wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce) organizuje pracownię stu­dyjną, w której wykonywane są analizy wytrzymałościowe, kinematyczne i dynamiczne róż­nych maszyn i urządzeń. Ponadto, w ramach grupy kapitałowej SIPMA S.A. (obejmującej wówczas takie za­kłady przemysłowe jak: SIPMA S.A. w Lublinie, BIZON Ltd. w Płocku, Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych i kilkanaście innych) przeprowadza informatyzację pracowni kon­strukcyj­nych, wdrażając m.in. 33 stanowiska CAD 3D, 3 stanowiska MES do analiz wytrzy­mało­ściowych i 2 stanowiska MBS do obliczeń zachowań kinematycznych i dynamicznych maszyn i urzą­dzeń.
         23 października 2001 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Sto­sowanej Politechniki Częstochowskiej pozytywnie przeszedł kolokwium habilitacyjne, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie na­ukowej – metalurgia. Temat rozprawy habilitacyjnej był następujący: „Walcowanie po­przeczno - klinowe odkuwek osiowo-symetrycznych”.
          W roku 2003 rozpoczyna pracę, na stanowisku profesora, w Instytucie Nauk Technicz­nych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. W szkole tej począwszy od dnia 1 lutego 2006 roku sprawuje funkcję Kierownika Katedry Mechaniki i Budowy Ma­szyn.
          23 lipca 2008 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Zbignie­wowi Paterowi tytuł naukowy procesora nauk technicznych. Akt nominacyjny został wrę­czony Nominatowi  w Pałacu Prezydenckim w dniu 15.12.2008 roku, tj. w jego 43 urodziny.
          W kadencji 2008-2012 prof. Zbigniew Pater sprawował funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej, a od 1.09.2012 roku jest Dziekanem Wydziału Mechanicznego tej Uczelni.

Działalność naukowo-badawcza
          W całym okresie pracy zawodowej w ramach działalności naukowo – badaw­czej prof. Zbigniew Pater zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, głównie obróbki objętościo­wej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno – klinowego oraz kucia matryco­wego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowo­czesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w anali­zie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Aktywnie pozyskuje środki na badania naukowe. Począwszy od roku 1996 uczestni­czył w 15 projektach badawczych własnych, celowych i rozwojowych, finansowanych przez MniSzW, a w 8 z nich sprawował funkcję kierownika.
          Główny wkład do nauki prof. Z. Patera stanowi opracowanie teorii i technologii walcowania poprzeczno-klinowego, obejmujące wprowadzenie szeregu wdrożeń w takich przedsiębiorstwach jak: Daewoo w Lublinie, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim oraz GONAR w Katowicach. Ponadto, prof. Pater wniósł wkład do: teorii i technologii kuźnictwa (w zakresie roli wypływki w procesie kształtowania oraz konstrukcji maszyn i przyrządów o złożonym ruchu narzędzi kształtujących), mechaniki plastycznego płynięcia (w zakresie interpretacji wyników testów plastometrycznych, stosowanych do wyznaczania krzywych płynięcia oraz do zastosowania metod numerycznych do opraco­wania modeli materiałowych) i metalurgii (w zakresie analizy numerycznej procesów walcowania poprzecznego i skośnego, w tym nowego pro­cesu walcowania klinowo-rolkowego).
          Dorobek naukowy prof. Patera obejmuje: 16 mo­nografii naukowych, 5 skryptów dy­daktycznych, 185 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 48 w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports), 94 referaty opublikowane w materiałach kra­jowych i zagranicznych kon­ferencji naukowych oraz 9 patentów i ponad 80 zgłoszeń patentowych. Jego opracowania były cytowane 347 razy (wg Publish or Perish).  Ponadto, wypromował On 5 doktorów nauk technicznych oraz ponad 90 magi­strów i inżynierów.

Nagrody i wyróżnienia
          Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał szereg nagród i wyróż­nień, w tym: nagrodę Wojewody Lubelskiego (1990), Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych wyróżniających się pracowni­ków nauki (1995), srebrny krzyż zasługi (1999), medal KEN (2003), odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości” (2012), oraz wielokrot­nie nagrody JM Rektora Politechniki Lubelskiej i JM Rektora PWSZ w Chełmie.